مسئول: دکتر بهمن صادقی

در طی ۲۰ سال اخیر دکتر هاشمی مدنی، دکتر شاهرخی و دکتر صدیقی مسئولین آزمایشگاه بوده اند. آزمایشگاه بیمارستان ارجمند به طور ۲۴ ساعت فعال است و با حضور ۵ پرسنل ماهر و باتجربه آماده ارائه خدمات می باشد.